ברוכים הבאים לאתר א.מ.י.ר – ארגון מאוחד של יוצאי רומניה בישראל (ע״ר) (להלן: ״א.מ.י.ר״) השימוש באתר מעיד על הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש שלהלן, כלשונם ובמלואם. הנך מתבקש/ת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

ארגון א.מ.י.ר. שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו את הגולש מרגע פרסומם באתר. בכל שירות או פרסום הנמצא באתר שלגביו לא נקבעה הוראה מסוימת יחולו הוראות תקנון זה. ככל שתהיה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הנוגעות לפרסום מכל סוג שהוא באתר, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיה עם עמותת א.מ.י.ר.

טקסט, קבצי תמונות, קליפים של אודיו או וידיאו ושאר תכנים באתר זה הם רכוש א.מ.י.ר ועשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים והגבלות אחרות. זכויות יוצרים וזכויות קניין אחרות על תכנים באתר אינטרנט זה, עשויות להיות שייכות לאחרים, מלבד א.מ.י.ר ולכן אסורים במפורש העתקת חומרים ותכנים מוגנים מאתר האינטרנט, למעט לצורכי שימוש נאות כמוגדר בחוק הגנת זכויות יוצרים וכמתואר להלן.

 1. מונחים ותנאי שימוש
 • המונחים “מידע” או “תכנים” או “מקורות” בתנאי השימוש שלהלן, כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם לרבות תדפיסים, ספרים אלקטרונים, כתבי עת, עיתונות אלקטרונית, כתבי יד, אוספים, מסמכים סרוקים, תמונות, צילומים, איורים, הנפשות, תרשימים, הדמיות, סרטונים, מצגות, קבצים קולים וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 • המונח “משתמש” מתייחס לכל גולש, צופה, משתמש באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל מידע ו/או שירות הניתן באתר במישרין או בעקיפין, לרבות חבר בני אדם או תאגיד.
 • המונח ״ארגון א.מ.י.ר״ מתייחס לעמותת א.מ.י.ר, לרבות מנהלי הארגון ועובדיו, או כל מי שפועל מטעמו.
 • תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו”ב). כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.
 • שימוש נאות – שימוש נאות בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, כולל את השימוש בחומרים מוגנים לצרכים אישיים, לא מסחריים, לצרכים חינוכיים כמו הוראה, מלגה ומחקר, דיווח עיתונאי או הבאת מובאות. אלא אם נכתב אחרת, משתמשים המבקשים להוריד או להדפיס טקסטים וקבצי תמונה מהאתר לשימושים אלה, ללא אישור מפורש של א.מ.י.ר, יוכלו לעשות כן בתנאי שהתוכן ישמש רק באופן אישי, לצרכים חינוכיים או לא מסחריים ויכלול אזכור של מחבר החומר ומקור התוכן כפי שמקובל בכל עבודה מודפסת (האיזכור יכלול כל מידע הנוגע לזכויות היוצרים, וכל מידע אחר המתקשר לתוכן וURL של אתר א.מ.י.ר). ההיתר לעשות שימוש בחומרים האמורים יהיה בכפוף להגנה על זכויות צדדים שלישיים באשר ישנן כאלה, ואין באמור לעיל ו/או בהצגת חומרים על ידי א.מ.י.ר באתר האינטרנט כדי להחיל על א.מ.י.ר חובה ו/או אחריות כלשהן לשימוש בחומרים האמורים ובכלל זה לקבלת הסכמה מצדדים שלישיים לשימוש בחומרים האמורים
 • לא יוטל פגם בתכנים ולא ייעשה בהם סילוף או שינוי צורה אחר, וכן לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס לאותם תכנים, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר או מוסר התכנים. לצורך עניין זה, כל שימוש בתכנים לצורך הכחשת שואה או קידום מסרים אנטישמיים או גזעניים נחשב לשימוש פוגעני, המסלף את התכנים ופוגע בכבודו של יוצרם.
 • הצגה והפצה מסחריים שאינם מאושרים של חומר כתוב, תמונות או תוכן מאתר זה אסורים בהחלט. המעוניין לעשות שימוש מסחרי בחומרים אלה, לפרסמם כולם או חלקם, או לעשות בהם כל שימוש למטרה שאינה שימוש נאות כמוגדר בחוק, יהיו חייבים לבקש ולקבל אישור בכתב ומראש. אישור לשימוש כנ”ל יינתן או לא יינתן לאחר בחינת כל מקרה לגופו, על פי שיקול הדעת הבלעדי של א.מ.יר. דמי שימוש עשויים להידרש, בסך המוערך על פי סוג ואופן השימוש המבוקש.
 • המשתמש לא יבצע פעולות המהוות זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.
 • המשתמש ישפה ויפצה את א.מ.י.ר בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם לא.מ.י.ר בקשר לתביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש המשתמש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין.
 • מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של א.מ.י.ר, המשתמש מסכים כי במקרים בהם א.מ.י.ר יסבור כי קיים חשש שהשימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תקנון תנאי השימוש ו/או כל דין, יהא א.מ.י.ר רשאי לבצע כל פעולה, כפי שימצא לנכון, כדי להגן על קניינו ו/או קניינם של צדדים שלישיים ו/או על זכויותיו ו/או זכויותיהם של צדדים שלישיים ובין היתר למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי א.מ.י.ר עשוי להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים אם הם נפגעו מפעילותו של המשתמש.
 1. הזכויות של ארגון  א.מ.י.ר
  • כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של ארגון א.מ.י.ר., או של צדדים שלישיים שהעניקו לארגון א.מ.י.ר. הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
  • מבלי לגרוע מן האמור, ארגון א.מ.י.ר. הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתם בתקנון זה.
  • כתוצאה משימושך באתר, ארגון א.מ.י.ר. עשוי לשלוח לך מידע הנוגע לפעילות הארגון באמצעות מגוון ערוצים, ככל שאינך מעוניין לקבל מידע כאמור הנך רשאי להודיע על כך לארגון להיות שם באופן שיצוין יחד עם המידע הנשלח.
 1. התכנים באתר והמידע המוצג בו
  • האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנות העומדות בבסיסו מוצעים למשתמש כמו שהם (AS IS).
  • ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. א.מ.י.ר אינו אחראי לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הגישה לאתר ולתכנים המצויים בו עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. א.מ.י.ר אינו מתחייב כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.
  • אין בתשדורת מידע מהאתר כדי ליצור בין המשתמש לבין א.מ.י.ר יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתקנון זה.
  • א.מ.י.ר רשאי בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל מקור או תוכן המועלה לאתר או להוסיף תכנים לאתר, מעת לעת, על ידי עדכון האתר וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר בכל עת. א.מ.י.ר רשאי לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך. א.מ.י.ר אינו מחויב לשמור את המידע והתכנים באתר והוא רשאי למוחקם.
  • באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (Links) שאינם מופעלים על ידי א.מ.י.ר (להלן: “קישורים”). הקישורים הנ”ל מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לא.מ.י.ר שליטה על אתרים אלה והוא אינו נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה או המלצה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. א.מ.י.ר אינו מתחייב לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלה מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. א.מ.י.ר רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים אחרים.
  • המידע והתכנים באתר אינם באים להחליף כל ייעוץ מקצועי באשר הוא, על כן, החובה מוטלת על הגולש לעשות את הבדיקות ההולמות בטרם ההסתמכות והשימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר.
  • א.מ.י.ר רשאי להגביל את הגישה לאתר או לחלק ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או לחלקם ו/או להתנות את הגישה לאתר למשתמשים שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.
 1. דפי ההנצחה ומידע גניאולוגי באתר
 • המידע הנמצא בדפי ההנצחה באתר נמסר ע”י אנשים אשר ביקשו לתעד את תולדות משפחתם ונמצא באחריותם בלבד.
 • הנתונים הגנאלוגיים הנאספים בדפי ההנצחה באתר הם פרי עבודתם ומחקרם של אנשים פרטים, בודדים או משפחות, חוקרים מקצועיים, קבוצות או/ו חוגי מחקר, אגודות או/ו עמותות העוסקות בגנאלוגיה או בכל תחום רלוונטי אחר ואשר ביקשו להעלות את הממצאים שלהם לאתר.
 • אין באפשרות א.מ.י.ר לבדוק את נכונות המידע במאגר והוא משמש כלי שרת בידי אנשים המבקשים להציג, לשמר ולהנציח את מורשתם.
 • א.מ.י.ר אינו אחראי לתוכן המידע על כל סוגיו. האחריות על תוכן המידע, על נכונות הנתונים ואופן הצגתם, על הכללתו או אי-הכללתו של נתון כלשהו או על כל פרט הנמסר לאתר חלה באופן בלעדי על מוסר המידע, ולפיכך א.מ.י.ר מתחייב להיענות לכל פניה של מי שיבקש הסרת פרטיו מדפים אלו. על הפניה להיעשות בכתב, ללא צורך בהנמקה. כמו כן, א.מ.י.ר אינו אחראי להפרת זכויות יוצרים שיתכן שנעשו בדפי ההנצחה ובאילנות היוחסין.
 • א.מ.י.ר שומר לעצמו את שיקול הדעת שלא להכליל אילן יוחסין מסוים – או חלקים ממנו – במאגר, וזאת לפי החלטתו הבלעדית.
 • א.מ.י.ר אינו אחראי, בשום צורה ואופן, לשימוש שיעשה צד ג’ כלשהו (אדם או חברה) במידע שנמסר בדפי ההנצחה.
 1. הגבלת אחריות
 • השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 • א.מ.י.ר ו/או צדדים שלישיים אינם נושאים באחריות בכל צורה שהיא לשימוש במידע לרבות לדיוק, המהימנות, הזמינות, מידת התאמתו ואיכותו של המידע המצוי באתר ואינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכנים המועלים לאתר.
 • א.מ.י.ר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי משימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. א.מ.י.ר אינו אחראי לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב (“וירוס”), תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
 1. הגנה על הפרטיות
  • על פי מדיניות א.מ.יר, לא ייאסף מידע אישי אודות המשתמש בעת ביקורו באתר אלא אם יבחר/י לספק מידע אישי.
  • מידע הנאסף ונאגר אוטומטית בעת ביקור המשתמש באתר א.מ.י.ר:
   • כתובת ה IP ממנה התחברת לאתר האינטרנט שלנו.
   • שם השרת ממנו התחבר המשתמש לאינטרנט.
   • סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה ששימשו להתחברות לאתר א.מ.י.ר.
   • התאריך והשעה בה התחבר המשתמש לאתר א.מ.י.ר.
   • העמודים, התיקיות, המסמכים והקישורים בהם ביקר המשתמש
   • .כתובת אתר האינטרנט ממנו קושר המשתמש לאתר א.מ.י.ר.
  • עוגיות – בנוסף למידע הנאסף אוטומטית, אתר א.מ.י.ר עלול לאסוף ״עוגיות״, פיסות מידע קטנות הנשלחות לדפדפן המשתמש על ידי אתר אינטרנט בו אתה מבקר. עוגיות משמשות לאיתור דפוסי שימוש, מאפייני סחר והתנהגות צרכנית, כמו גם להקלטת מידע אחר מאתר האינטרנט. כאשר אתה נרשם לאתר, עוגיות גם מאפשרות לא.מ.י.ר לשמור מידע כך שלא תצטרך להזין אותו מחדש בפעם הבאה בה תבקר באתר. הרבה מהתאמות התוכן ומהשיפורים בשירות הלקוחות מתבססים על המידע המגיע מהעוגיות. מידע הנאסף מהעוגיות לא ישמש ליצירת פרופילים של משתמשים וישמש רק בצורה כוללת ( aggregate form). ניתן לתכנת את הדפדפן של המשתמש כך שיסרב לעוגיות.
  • אתר האינטרנט של א.מ.י.ר יאסוף רק מידע אישי שהמשתמש סיפק ביודעין ומרצונו החופשי, למשל, באמצעות דואר אלקטרוני, דפי הנצחה שהוגשו, רישום לידיעון, אירועים או תוכניות אחרות, השתתפות בסקר או רכישת מוצרים. א.מ.י.ר עשוי ליצור קשר עם המשתמש לצורך מתן מידע על פעילויות, תוכניות, פרסומים, כמו גם מוצרים ואירועים מיוחדים העשויים לעניין אותו. א.מ.י.ר לא יאפשר ביודעין גישה למידע אישי או לשם המשתמש לכל גוף אחר, אלא אם המשתמש יאשר לא.מ.י.ר לעשות כן על ידי בחירה באופציה זו (opting-in)
  • ככלל, א.מ.י.ר נוקט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את משתמשי האתר בשמם ו/או בפרטי זהותם, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
 • א. על פי דרישת משתמש ו/או בהסכמתו ו/או כדי לספק שירות בהתאם לבקשת המשתמש.
 • ב. במקרה בו נדרשת העברת פרטי משתמש לספקי תוכן או שירותים על מנת להשלים בקשה או פניה מצדו של משתמש.
 • ג. בשל צו שיפוטי המורה לא.מ.י.ר למסור את המידע לצדדים שלישיים.
 • ד. בשל מחלוקת, טענה, תביעה דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין משתמש לבין א.מ.י.ר ו/או מטעם משתמש לבין א.מ.י.ר ו/או מי מטעמה.
 • ה. במקרה בו יסבור א.מ.י.ר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של אנשים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי א.מ.י.ר ו/או מי מטעמו, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתו של א.מ.י.ר.

מסירת תכנים ומידע לדפי הקהילה באתר א.מ.י.ר

 • מסירת מידע, תכנים ומקורות לדפי הקהילה באתר א.מ.י.ר נעשית על בסיס הסכמה וולונטרית של המשתמש מוסר המידע ועל אחריותו בלבד.
 • למוסר המידע נשמרת הזכות לדרוש מא.מ.י.ר הסרת מידע, תכנים ומקורות שהגיש, או חלקים ממנו, מן האתר וזאת על פי שיקוליו של המוסר.
 • א.מ.י.ר שומר לעצמו את הזכות לסרב להכליל מידע, תכנים ומקורות או חלקים ממנו. על החלטה זאת לא תהיה למוסר המידע כל זכות ערער בפני כל ערכאה משפטית בישראל או/ו בכל מדינה אחרת.
 • מוסר המידע מביע בזאת את הסכמתו שכל המידע שמסר יעמוד לרשות הציבור ומתחייב בזאת כי המידע, התכנים והמקורות באתר הינם נכונים למיטב ידיעתו, ונמסרו על ידו בתום לב.
 • בכל מקרה בו יפנה לא.מ.י.ר צד ג’ כלשהו, שפרטיו מופעים במידע, בתכנים ובמקורות בדרישה להסיר את פרטיו, מכל סיבה שהיא, ייאלץ א.מ.י.ר להסיר את הקובץ מהמאגר, שכן אין באפשרות א.מ.י.ר לבדוק את אמיתות המידע הנמסר. א.מ.י.ר מתחייב להודיע למשתמש על הסרת הקובץ בנסיבות האמורות.
 • במקרה בו ייתבע א.מ.י.ר בגין פרטים המצויים במידע, בתכנים ובמקורות שנמסרו, ולא ניתן יהיה להסתפק בהורדת הקובץ מהמאגר, המשתמש מתחייב לשפות את א.מ.י.ר בגין כל תביעה כאמור.
 • א.מ.י.ר רשאי למסור מידע מתוך המידע, התכנים והמקורות שנמסרו לו על ידי המגיש בכל צורה ואמצעי שימצא לנכון.
 • מוסר המידע מסכים שלא יימסר על ידו שום מידע אשר עלול לפגוע בשמו הטוב, כבודו, רגשותיו, גופו, רכושו או/ו מעמדו של כל אדם, בין אם הוא חי בין אם הוא נפטר. היה ומידע כזה נמסר, א.מ.י.ר רשאי, אם הדבר נודע לו בעקבות עריכת בדיקה פנימית או/ו בעקבות פנייה מטעם צד שלישי, לסרב להכליל מידע זה במאגר המידע שבבעלותו או לדרוש ממוסר המידע הספציפי או מבא כוחו לתקן או למחוק את הנתונים הרשומים בו, הכל לפי העניין. אין דבר זה מחייב את א.מ.י.ר לערוך בדיקה יזומה של כל המידע הנמסר לדפי הקהילה באתר.
 • א.מ.י.ר אינו אחראי להפרות של זכויות יוצרים שייתכן שנעשו ביודעין או שלא ביודעין ע”י מוסר המידע. כמו כן א.מ.י.ר אינו אחראי לקבלת הסכמת כל היוצרים של המידע, אם יש כאלה, עבור העלאתו לאתר.
 • למוסר המידע או לבא כוחו לא תהיה שום דרישה או תביעה לתגמול, כספי או אחר, מטעם א.מ.י.ר, עבור מסירת המידע, התכנים והמקורות.
 1. מסירת תכנים ומידע לדפי ההנצחה של א.מ.י.ר
 • מסירת התכנים והמידע הגנאלוגי לדפי ההנצחה נעשית על בסיס הסכמה וולונטרית של המשתמש מוסר המידע ועל אחריותו בלבד.
 • למוסר המידע נשמרת הזכות לדרוש מא.מ.י.ר הסרת דפי ההנצחה ו/או אילן היוחסין שהגיש או חלקים ממנו מן האתר וזאת על פי שיקוליו של המוסר.
 • א.מ.י.ר שומר לעצמו את הזכות לסרב להכליל דפי הנצחה ו/או אילן יוחסין או חלקים ממנו. על החלטה זאת לא תהיה למוסר המידע כל זכות ערער בפני כל ערכאה משפטית בישראל או/ו בכל מדינה אחרת.
 • מוסר המידע מביע בזאת את הסכמתו שכל המידע שמסר יעמוד לרשות הציבור ומתחייב בזאת כי הפרטים אשר מסר בדפי ההנצחה ובאילן היוחסין שהעלה לאתר הינם נכונים למיטב ידיעתו, ונמסרו על ידו בתום לב.
 • בכל מקרה בו יפנה לא.מ.י.ר צד ג’ כלשהו, שפרטיו מופעים בדפי ההנצחה ובאילן היוחסין בדרישה להסיר את פרטיו,מכל סיבה שהיא, ייאלץ א.מ.י.ר להסיר את הקובץ מהמאגר, שכן אין באפשרות א.מ.י.ר לבדוק את אמיתות המידע הנמסר. א.מ.י.ר מתחייב להודיע למשתמש על הסרת הקובץ בנסיבות האמורות.
 • במקרה בו ייתבע א.מ.י.ר בגין פרטים המצויים בדפי ההנצחה ובאילן היוחסין שנמסרו, ולא ניתן יהיה להסתפק בהורדת הקובץ מהמאגר, המשתמש מתחייב לשפות את א.מ.י.ר בגין כל תביעה כאמור.
 • מוסר דפי ההנצחה ואילן יוחסין רשאי להוריש את הבעלות על אילן היוחסין שמסר לכל אדם אחר לפי רצונו או של בא כוחו, בין אם הוא קרוב משפחתו או לאו, וזאת לפי החלטתו בלבד ולא תהיה לא.מ.י.ר כל זכות ערער על כך.
 • בכל מקרה של דרישה לעריכת שינויים בתוכנם של דפי ההנצחה ו/או של אילן יוחסין על הדורש שינוי זה לפנות ישירות אל מוסר המידע או אל בא כוחו. א.מ.י.ר יערוך שינויים אך ורק לאחר שהתקבלה הסכמתו המלאה בכתב של מגיש האילן היוחסין או של בא כוחו.
 • במקרה שמוסר המידע או בא כוחו מסרבים לערוך שינוים במידע הנכלל בדפי ההנצחה ו/או באילן היוחסין לפי בקשתו של א.מ.י.ר או לא ניתן ליצור קשר עם מוסר המידע או עם בא כוחו בתוך פרק זמן סביר, רשאי א.מ.י.ר להפסיק זמנית או באופן מתמיד את הצגתם של דפי ההנצחה ו/או של אילן היוחסין או של חלקים ממנו במאגר המידע של א.מ.י.ר וזאת לפי שיקוליו.
 • במקרה שמוסר המידע מסרב לערוך שינויים בדפי ההנצחה ו/או אילן היוחסין לפי בקשתו של צד שלישי, רשאי צד שלישי זה להגיש ערער על סירוב זה לבית המשפט השלום בכפוף לחוקי מדינת ישראל. א.מ.י.ר מתחייב לכבד כל החלטה ופסיקה של כל ערכאה משפטית של מדינת ישראל.
 • א.מ.י.ר רשאי למסור מידע מתוך דפי ההנצחה ו/או אילנות היוחסין שנמסרו לו על ידי המגישים בכל צורה ואמצעי שימצא לנכון.
 • מוסר המידע מסכים שלא יימסר על ידו שום מידע אשר עלול לפגוע בשמו הטוב, כבודו, רגשותיו, גופו, רכושו או/ו מעמדו של כל אדם, בין אם הוא חי בין אם הוא נפטר. היה ומידע כזה נמסר, א.מ.י.ר רשאי, אם הדבר נודע לו בעקבות עריכת בדיקה פנימית או/ו בעקבות פנייה מטעם צד שלישי, לסרב להכליל מידע זה במאגר המידע שבבעלותו או לדרוש ממוסר המידע הספציפי או מבא כוחו לתקן או למחוק את הנתונים הרשומים בו, הכל לפי העניין. אין דבר זה מחייב את א.מ.י.ר לערוך בדיקה יזומה של כל המידע הנמסר בדפי ההנצחה.
 • א.מ.י.ר אינו אחראי להפרות של זכויות יוצרים שייתכן שנעשו ביודעין או שלא ביודעין ע”י מוסר המידע. כמו כן א.מ.י.ר אינו אחראי לקבלת הסכמת כל היוצרים של המידע, אם יש כאלה, עבור העלאתו לאתר.
 • למוסר המידע או לבא כוחו לא תהיה שום דרישה או תביעה לתגמול, כספי או אחר, מטעם א.מ.י.ר, עבור מסירת דפי ההנצחה ו/או אילן היוחסין.
 • מפעם לפעם, ועל פי שיקול דעתו, א.מ.י.ר יהיה רשאי לגבות סכום סמלי עבור אחסון דפי ההנצחה בשרתי הארגון. א.מ.י.ר יודיע בכתב למוסר המידע בדבר הצורך בתשלום דמי האחסון הסמליים, בהתאם לצורך.
 1. תרומות
 • באתר זה מתאפשר לתרום כסף לטובת צרכי הארגון בדרך מאובטחת, קלה ומהירה באמצעות כרטיס אשראי. תרומות בכרטיס אשראי מוגבלות מגיל 18 ומעלה בלבד.
 • מבצע פעולת התרומה יהיה רשאי לפנות לארגון א.מ.י.ר. בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה, ניתן לבטל עסקה כאמור בתוך 14 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באמצעות האתר. ארגון א.מ.י.ר. ייבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. ככל שחברת האשראי תחייב את ארגון א.מ.י.ר. בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 • ביטולי עסקה יעשו עפ”י חוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981.
 • אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 • ככל שהעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר עם ארגון א.מ.י.ר.
 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • עמוד הסליקה באתר מאובטח בהצפנת SSL 2048bit, המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי, והכול בכדי להבטיח את חיסיון הפרטים והמידע באופן המרבי ככל הניתן.
 • המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר, וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. הארגון מתחייב לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותו, כדי לשמור על המידע ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיו לשלול שיבושים באופן מוחלט ולפיכך הוא לא ישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.
 1. סמכות שיפוט והחוק הקובע

על אתר אינטרנט זה ועל השימוש בו יחולו הוראות החוק הישראלי. בנוסף, על כל המשתמש באתר זה לוודא כי פעולותיו הן בהתאם להוראות החוק החלות בתחום השיפוט בו הוא מצוי, ועל א.מ.י.ר לא תחול כל אחריות אם יופר חוק כלשהו על ידי גורם כלשהו בקשר ישיר או עקיף עם השימוש באתר.
על הסכם זה יחולו הוראות חוקי מדינת ישראל. כל סתירה העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר אינטרנט זה תיושב בביהמ”ש המוסמך לכך בתל-אביב, ישראל, אשר לו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך משפטי כנ”ל.