ועדת הפרוייקטים המשותפים והתמיכות של ארגון א.מ.י.ר.

שלום רב,

 

בהמשך לפעילות וועדת הפרוייקטים המשותפים והתמיכות של ארגון א.מ.י.ר. בשנת 2019, וכפי שהייתה מוכרת בשנים קודמות, אנו נערכים לקראת שנת 2020, כמובן שבהתאם לתקציב המאושר שיהיה בתוקף לאותה שנה.

הננו לעדכנכם בעניין זה, ולהזמינכם להכין בקשות ולהגישן לוועדה, זאת בהתאם לנוהל הרלוונטי של א.מ.י.ר. לעניין זה המופיע גם כן באתר האינטרנט לשרותכם – הנכם מוזמנים לקרוא אותו ולפעול בהתאם. את הבקשות יש להגיש לפרוייקטים המיועדים לביצוע אך ורק במהלך שנת 2020, ויש להגישן עד ה-15 לדצמבר 2019 לכל המאוחר. הגשת בקשות לאחר מועד זה תפגע בסיכויי אישורן.

מסמך הקריטריונים שעל פיהם מאשרת הוועדה פרוייקטים משותפים ותמיכות מופיע גם כן באתר האינטרנט.

קריטריונים להגשת בקשה לפרוייקטים משותפים ותמיכות